top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety
może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt)


 

KRONIKA WYDARZEŃ 2007 R.


"EDUKACJA DO RÓWNEGO PARTNERTSWA"

FORUM SPONSOROWANE

W dniach 8-9 grudnia 2007 Fundacja Harcerek zrealizowała swoje pierwsze zadanie sponsorowane. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 86% sfinansował projekt Fundacji, który w lutym 2007 z braku funduszy nie otrzymał dotacji mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej.
Po ukazaniu się na stronie internetowej FIO informacji o dodatkowych środkach, Fundacja zmodyfikowała swój pierwotny projekt dostosowując go do zmienionych warunków. W ciągu jednego miesiąca trzeba było przeprowadzić kwalifikację uczestniczek, przygotować materiały szkoleniowe, zorganizować warsztaty i rozliczyć przyznane środki. W związku z tym odbyło się tylko jedno z dwóch zaplanowanych spotkań warsztatowych, podczas którego zrealizowana została I część programu szkoleniowego. Jeśli zaistnieją sprzyjające okoliczności projekt będzie kontynuowany.

W warsztatach EDUKACJA DO RÓWNEGO PARTNERSTWA uczestniczyło 30 kobiet w różnym wieku reprezentujących 23 gminy z 8 województw: kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie. Wśród nich były liderki organizacji harcerskich (aktualne oraz in spe) i wolontariuszki - nauczycielki oraz osoby pracujące w placówkach kultury. Dwudniowe zajęcia odbywały się w Hotelu Łazienkowskim oraz w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP.

Celem szkolenia było wprowadzenie do zagadnień partnerstwa rozumianego jako wzajemne relacje kobiet i mężczyzn w rodzinie i poza nią; opartego na znajomości własnych praw i obowiązków, a także na świadomości konsekwencji wynikających z naruszenia społecznych stereotypów oraz uwzględniającego równorzędne traktowanie, kobiet i mężczyzn, przez inne podmioty społeczne, w tym instytucje państwa i pracodawców.

Cele, jakie Fundacja Harcerek stawiała sobie przy realizacji tego projektu to:

 • stworzenie podczas zajęć sytuacji wymagającej podjęcia wspólnej pracy (współdziałania) przez kobiety o różnym doświadczeniu zawodowym, społecznym i życiowym;
 • zapoznanie z zagadnieniami różnic między rodzajami płci wynikających z natury, psychologii i kultury;
 • wzmocnienie motywacji do podejmowania działań wykraczających poza obowiązki wynikające ze stanowiska służbowego czy pełnionej funkcji;
 • przygotowanie do opracowania narzędzi pozwalających na budowanie własnego programu edukacji do równego partnerstwa odpowiadającego potrzebom społeczności lokalnych.

W przygotowaniu projektu Fundacja wykorzystała m.in.

 • książkę Doroty Pankowskiej Wychowanie a role płciowe - Program edukacyjny, wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • program Europejskich Biur Skautowych Education for Equal Partnership
 • opracowania WAGGGS: Relationship to Society i Nasze prawa-nasze obowiązki.

Uczestniczki warsztatów otrzymały materiały szkoleniowe będące pisemną formą prezentacji dokonywanych podczas spotkania plenarnego i dyskusji panelowej.

 • Edukacja do równego partnerstwa;
 • Natura kobiety i mężczyzny;
 • Psychologia różnic - narodziny stereotypów;
 • Płeć kulturowa, czyli o kształtowaniu tożsamości rodzajowej;
 • Informacja o programach wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich.

Wyniki pracy warsztatowej (3 z 8 przeprowadzonych ćwiczeń) znajdują się na tej stronie w zakładce FORUM. W późniejszym terminie zostaną tam również umieszczone opracowania wywiadów, które uczestniczki szkolenia przeprowadzą we własnych środowiskach.

Ankietę ewaluacyjną wypełniło 29 uczestniczek. Okazało się, że tematem zainteresowanych było 27 z nich, dwie wyraziły brak zdania. Najwyższe oceny przyznano za materiały szkoleniowe, warunki pracy, warsztat kreatywnego myślenia i ćwiczenia w grupach. Jedna osoba negatywnie oceniła ćwiczenia w grupach, a dwie przydatność zajęć. Zdecydowana większość - 20 uczestniczek - zadeklarowała chęć udziału w innych projektach Fundacji.

 • 001wroclaw
 • 017wroclaw
 • 018wroclaw


  

"MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - DYLEMATY WYBORU"

FORUM WYJAZDOWE

Na taki temat, w sobotę 1 grudnia 2007 roku, Fundacja Harcerek przeprowadziła warsztaty podczas organizowanych przez Chorągiew Dolnośląską dni skupienia HaDeS. Zajęcia odbywały się w dwóch oddzielnych zespołach - dla instruktorek i dla instruktorów.

W pierwszej części zajęć dla instruktorek i wędrowniczek zaprezentowano archetypy kobiecości oraz, w małych grupach roboczych, przeprowadzono dyskusję o stereotypach postrzegania kobiet w społecznościach lokalnych. Wypowiedzi uczestniczek były bardzo emocjonalne, a formułowane określenia kobiecych stereotypów wskazywały na osobiste doświadczenia w kontakcie z przedstawianymi sytuacjami.

Rezultaty ćwiczeń z pierwszej części n/t stereotypów kobiecości Fundacja Harcerek wykorzysta w opracowaniu materiałów Forum z roku 2007.

W drugiej części po prezentacji wprowadzającej do tematu DETERMINANTY I MECHANIZMY PODEJMOWANIA DECYZJI, druhny i druhowie w oddzielnych zespołach, pracowali na przykładach tych samych case-studies. Dyskutowano o prawie do bycia sobą i odpowiedzialności za własne wybory, a także o tym, że prawo jednego człowieka do bycia sobą nie może naruszać prawa innego człowieka do tego, aby mógł być sobą. Wyniki pracy obu zespołów przedstawione na spotkaniu plenarnym nie różniły się zbytnio od siebie i dowiodły dojrzałości społecznej i emocjonalnej uczestników warsztatów.

Przeprowadzona po zajęciach ewaluacja wykazała, że tematem zainteresowanych było 100% uczestniczek i uczestników. Najwyższe oceny przyznano za część 'archetypy-stereotypy', za ćwiczenia w pracy zespołów oraz za postawę i komunikatywność organizatorek. Zdecydowana większość druhen, a także niektórzy druhowie chcieliby w przyszłości uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Fundację.


  

"MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - DYLEMATY WYBORU"

Pod takim hasłem odbyła się, na Zlocie ZHP z okazji 100-lecia skautingu, konferencja zorganizowana przez Fundację Harcerek. Uczestniczkom zaproponowano zmodyfikowaną wersję przeprowadzonego w lutym b.r. Forum Dyskusyjnego.

14 sierpnia 2007 r., w Sali Konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, spotkało się 40 instruktorek i wędrowniczek z 10 hufców (reprezentujących siedem chorągwi). Wykazały się dzielnością i determinacją, bo dotarcie z terenu Zlotu do centrum miasta, przy strajkującym MZK, było wyzwaniem. Jednak prawdziwego wyczynu dokonały dwie instruktorki z Wrocławia, które przyjechały nocnym pociągiem specjalnie na to spotkanie i bezpośrednio po nim wracały na Dolny Śląsk. Byłyśmy pod wrażeniem i mamy nadzieję, że nie żałowały drogi.

Na miejscu (przed przybyciem z Warszawy 7-osobowej ekipy prowadzącej) "honory domu", pełniły instruktorki uczestniczące w Zlocie, hm Dorota Lichnerowicz, członkini Rady Fundacji i hm. Teresa Tarkowska-Dudek, członkini Rady Nadzorczej Fundacji. Pomagały im niezawodne, jak zwykle, "Samarytanki" z Grudziądza.

Konferencja odbywała się pod patronatem Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP. CSI oprócz strony organizacyjnej (sala konferencyjna, kawa i herbata w przerwie) wystawiła uczestniczkom dyplomy, które wręczyła hm. Jana Swinarska, przez cały czas towarzysząca spotkaniu. Fundacja Harcerek otrzymała od CSI pamiątkowe kubeczki. Dziękujemy za miłą współpracę i polecamy się na przyszłość.

O przebiegu kieleckiego spotkania Fundacji Harcerek z uczestniczkami Zlotu ZHP można przeczytać na tej stronie w zakładce Forum - warsztaty. W galerii umieszczone zostały dodatkowe zdjęcia z konferencji.


  

10 lutego odbyło się kolejne spotkanie Stałego Forum Dyskusyjnego KIM JESTEM - KIM MOGĘ BYĆ organizowanego przez Fundację Harcerek dla instruktorek i młodych kobiet spoza organizacji harcerskich. W spotkaniu na temat: MAM PRAWO BYĆ SOBĄ - DYLEMATY WYBORU wzięło udział 20 osób.

W pierwszej części pracowano w dwóch zespołach problemowych: MECHANIZMY PODEJMOWANIA DECYZJI i UWARUNKOWANIA DOKONYWANIA WYBORU

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa. Koncepcje RÓL ŻYCIOWYCH KOBIETY wynikające z jej natury i psychiki oraz ról kształtowanych przez kulturę, przedstawiły: filozof, psycholog i kulturoznawca. Dyskusja zaczęła się od określenia i uzasadnienia prawa do bycia sobą i oscylując wokół zagadnień wyboru oraz ról społecznych doprowadziła do zdefiniowania stylu życia, jako pochodnej podejmowanych decyzji i wybranych lub 'nadanych' kobiecie ról.

Na zakończenie części warsztatowej uczestniczki, spośród dziesiątek różnorodnych fotografii, wybrały dwie. Jedną, która odpowiadała ich wyobrażeniu o sobie za 10 lat i drugą przedstawiająca ich styl życia. Wśród najczęściej wybranych były kobiety pełniące role aktywnych zawodowo, pracujące naukowo lub w innym wysoko cenionym zawodzie i kobiety zajmujące wysoką pozycję w hierarchii społecznej, ze względu na odniesiony sukces życiowy. W stylu życia zdecydowanie przeważały podróże (zwłaszcza oryginalne, np. Filipiny) oraz czas spędzany wśród książek lub z rodziną.

W części trzeciej wraz z nowo przybyłymi dawnymi (przedwojennymi) harcerkami toczyła się rozmowa przy herbacie i cieście szczęścia, które jest pieczone, specjalnie na tę okazję, z przechowywanego od lat zaczynu.


 

 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.