Kobiety - Polki - Harcerki

STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE PORZĄDKOWE

BIBLIOGRAFIA


ALFABETYCZNY SPIS NAZWISKA-F

G-J

K-Ł

M-O

P-R

S-Ś

T-Wł

Wo-Ż

Data oraz miejsce urodzenia i śmierci
Nie wszystkie notki biograficzne zawierają pełne dane. Fundacja Harcerek liczy, że odwiedzający stronę przyczynią się do uzupełnienia tych braków.

Nazwy stopni instruktorskich
W notce biograficznej instruktorki, która w 1928 roku przemianowana została na harcmistrzynię rozkazem Naczelniczki Głównej Kwatery Żeńskiej - L.1 z dn. 12.01.1928 - umieszczono w nawiasie rok uzyskania przez nią poprzedniego stopnia, np. 1928 (1922).
(VI Zjazd Walny ZHP w 1926 roku podjął uchwałę wprowadzającą zmiany w nazewnictwie stopni instruktorskich. Rozkaz Naczelnictwa ZHP L. 19 z dn. 7 grudnia 1927 r. nakazywał we wszystkich regulaminach i przepisach zastąpić dotychczasowe nazwy stopni nowymi oraz upoważnił Naczelnika i Naczelniczkę Głównych Kwater do ogłoszenia szczegółowych wymagań i przepisów. Przepisy te ukazały się w Roczniku Harcerskim na 1928 rok i obowiązywały od 1 kwietnia 1928. Na ich podstawie dokonano weryfikacji stopni instruktorskich).

Nazwy jednostek organizacyjnych
Po usamodzielnieniu się Organizacji Harcerek w 1930 roku nastąpiła zmiana nazw jednostek organizacyjnych, np.: hufiec żeński zmienił nazwę na hufiec harcerek, a chorągiew żeńska na chorągiew harcerek. W notkach biograficznych zmiana ta zaznaczona jest następująco: Hufiec Żeński (p. Harcerek).

Harcerski Słownik Biograficzny Wyd. Muzeum Harcerstwa i Marron Edition, Warszawa t.1 2006, t.2 2008, t.3 2012.

Skrót "HSB" przy nazwisku instruktorki komunikuje umieszczenie jej biogramu w Harcerskim Słowniku Biograficznym. Np. "HSB/54/II" oznacza stronę 54 w II tomie tego słownika.

Wykaz skrótów użytych w opisie
Bądź gotów - jeden z kryptonimów Organizacji Harcerek podczas wojny
BIiP - Biuro Informacji i Propagandy
CAS - Centralna Akcja Szkoleniowa
PdOK - Przysposobienie do Obrony Kraju
Pogotowie Harcerek - Organizacja Harcerek ZHP w konspiracji (Szare Szeregi żeńskie)
PWK - Przysposobienie Wojskowe Kobiet
RGO - Rada Główna Opiekuńcza
Szare Szeregi - Związek Harcerstwa Polskiego w konspiracji
WRiOP - (ministerstwo) Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
WSK - Wojskowa Służba Kobiet
WSS - Wojskowa Służba Społeczna
WŻDH - Warszawska Żeńska Drużyna Harcerska
Związek Koniczyn - jeden z kryptonimów Organizacji Harcerek
ZHPpgK - Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju


Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!