top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zdać sobie sprawę ze swojego usytuowania
to dopiero połowa sukcesu,
reszta zależy od tego, jak je wykorzystasz.

(Fraise)


 

STATUT FUNDACJI HARCEREK
(tekst jednolity na dzień 18 lutego 2011 r.)


§ 1
Ustanowienie Fundacji


1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Harcerek”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Wandę Czarnotę, zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 31 marca 2004 roku przez Alinę Cytryńską – notariusza w Warszawie, za numerem repertorium aktu notarialnego Rep. A Nr 1069 / 2004.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. numer 46 z 1991 roku, poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. numer 96 z 2003 roku, poz. 873 i 874) oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2
Status prawny


Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3
Siedziba


Siedzibą Fundacji jest Warszawa.


§ 4
Pieczęć Fundacji


Fundacja posługuje się pieczęcią okrągłą z nazwą Fundacji i znakiem graficznym w kształcie kwiatu róży.


§ 5
Zakres miejscowy działalności


Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; może prowadzić działalność za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.


§ 6
Oddziały


Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki i biura oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.


§ 7
Organizacja pożytku publicznego


1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i działalność odpłatną pożytku publicznego.
3. Prowadzona przez Fundację działalność odpłatna i nieodpłatna jest wyodrębniona rachunkowo dla celów określenia wysokości przychodów, kosztów i wyników, zgodnie z art. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z przepisami o rachunkowości.


§ 8
Działalność gospodarcza


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 9
Cele Fundacji


Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz społeczności lokalnych przez:
1. działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego dziewcząt i kobiet,
2. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i wychowawców metody skautowej oraz specyficznych form działania harcerstwa żeńskiego,
3. upowszechnianie wiedzy o odmienności potrzeb rozwojowych dziewcząt,
4. podtrzymywanie i upowszechnianie harcerskiego systemu wartości oraz tradycji skautowego ruchu żeńskiego,
5. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz utrzymywanie więzi międzypokoleniowej harcerek;
6. wspomaganie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych harcerek – wolontariuszek,
7. promowanie i organizowanie wolontariatu dziewcząt i kobiet.


§ 10
Realizacja celów Fundacji


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
2. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla osób fizycznych i prawnych, w tym szczególnie dla młodych nauczycielek i wychowawczyń zainteresowanych stosowaniem metody skautowej w edukacji,
3. inicjowanie i wspieranie działań organizacji i środowisk harcerskich uwzględniających odrębne potrzeby i formy działania dziewcząt,
4. organizowanie i prowadzenie kształcenia wolontariuszek – harcerek i instruktorek,
5. organizowanie i wspieranie badań na rzecz poznawania potrzeb rozwojowych i oczekiwań dziewcząt i młodych kobiet,
6. prowadzenie edukacji do równego partnerstwa, upowszechnianie praw dziewcząt i młodych kobiet oraz działanie na rzecz ochrony praw kobiet,
7. promowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej dziewcząt i młodych kobiet,
8. upowszechnianie przechowywanych, przez dawne instruktorki i ich wychowanki, tradycji, zwyczajów i doświadczeń ruchu żeńskiego,
9. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów programowych, metodycznych i szkoleniowych,
10. podejmowanie działań na rzecz uwzględniania w systemie edukacji i w kształceniu nauczycieli zagadnień wychowania do równego partnerstwa,
11. wspieranie współpracy harcerek z europejskimi organizacjami skautek a także promowanie wymiany myśli i doświadczeń z organizacjami zrzeszonymi w WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Skautek),
12. tłumaczenie oraz rozpowszechnianie materiałów programowych i metodycznych wspomagających działalność i formy pracy harcerstwa żeńskiego, opracowywanych przez WAGGGS i europejskie organizacje skautek,
13. wspieranie kształcenia kadry w organizacjach harcerskich oraz innych organizacjach pozarządowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
14. organizowanie i prowadzenie form wypoczynku letniego i zimowego dla dziewcząt,
15. badanie i analizy potrzeb rozwojowych dziewcząt i młodych kobiet,
16. prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej, wspomagającej cele i zadania Fundacji,
17. fundowanie stypendiów i nagród dla dziewcząt i młodych kobiet – wolontariuszek i harcerek,
18. nieodpłatne prowadzenie szkoleń instruktorek harcerskich i wolontariuszek oraz finansowanie szkoleń instruktorek harcerskich,
19. organizowanie i prowadzenie wolontariatu dziewcząt i kobiet,
20. inicjowanie, organizowanie i wspieranie spotkań, zlotów, kursów, konferencji oraz innych form współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej,
21. wspieranie organizacji kobiecych w ich działaniach zbieżnych z celami Fundacji,
22. wspieranie organizacji harcerskich w ich współdziałaniu z jednostkami terytorialnymi oświaty i służby zdrowia, a także samorządem i organizacjami pozarządowymi,
23. wspieranie przedsięwzięć lokalnych i środowiskowych, zbieżnych z celami Fundacji.

§ 11
Wspieranie działalności


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.


§ 12
Majątek Fundacji


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), zgromadzony w gotówce i wniesiony w całości przez Fundatorkę.


§ 13
Dochody Fundacji


1. Dochody Fundacji stanowią:
1.1 darowizny krajowe i zagraniczne,
1.2 wpłaty 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,
1.3 spadki i zapisy,
1.4 środki pieniężne i darowizny rzeczowe, pochodzące ze zbiórek publicznych,
1.5 wynagrodzenia, pobierane za działalność odpłatną pożytku publicznego,
1.6 dochody z rachunków i lokat bankowych, obligacji i bonów skarbowych, obligacji jednostek samorządu terytorialnego, papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
1.7 dochody z majątku ruchomego i nieruchomości oraz autorskich praw majątkowych,
1.8 dotacje ze środków publicznych,
1.9 dotacje ze środków funduszy celowych, udzielanych przez instytucje zagraniczne i międzynarodowe.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 14
Wykorzystanie majątku Fundacji


1. Majątek Fundacji oraz jego składniki:
1.1 nie mogą być wykorzystywane na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Fundacji, członków organów Fundacji i jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),
1.2 nie mogą być przekazywane na rzecz osób wymienionych w pkt 1.1 powyżej na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie mogą być tym osobom przekazywane bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
1.3 nie mogą być wykorzystywane na rzecz osób, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
2. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt. 1.1. powyżej, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub jej pracownicy lub osoby bliskie. 

§ 15
Obrót nieruchomościami


Nabycie i zbycie nieruchomości oraz obciążenie jej na rzecz osób trzecich wymaga zgody Rady Nadzorczej.


§ 16
Rada Fundacji


1. Rada Fundacji działa w liczbie czterech lub pięciu osób, powoływanych na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. Pierwszy skład Rady Fundacji powołany jest przez Fundatorkę.
2. Rada Fundacji powołuje i odwołuje swoich członków, z zastrzeżeniem pkt 1 zdanie drugie. Powołanie odbywa się na zasadzie kooptacji na czas określony nie dłuższy niż 5 lat w miejsce osoby, której upłynął okres powołania lub która została odwołana lub która ustąpiła ze składu Rady Fundacji.
3. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia przez siebie funkcji członka Rady Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.).
6. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz określa zasady ich wynagradzania i korzystania przez nich z majątku Fundacji w zakresie, jaki wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
7. Rada Fundacji uchwala kierunki działania i główne zadania Fundacji, zasady działania Rady Nadzorczej, przyjmuje sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, udziela absolutorium członkom tych organów.
8. Rada Fundacji ustala wykładnię postanowień statutu; w razie konieczności, wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub żądania władz nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego lub sądu – uchwala zmiany statutu Fundacji, z wyłączeniem istotnych zmian celu Fundacji.
9. Rada Fundacji na zgodny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.
10. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy udziale co najmniej trzech członków.
11. Uchwały Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji Fundacji, powołania nowego członka Rady Fundacji, powołania i odwołania członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, przy obecności co najmniej czterech członków Rady Fundacji.


§ 17
Zarząd Fundacji


1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, powołanych na czas nieokreślony przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
3. Prezes Zarządu jest powoływany przez Fundatorkę spośród członków Zarządu na czas nieoznaczony.
4. Fundatorka pełni funkcje prezesa Zarządu, jeśli jest w składzie Zarządu.
5. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, bądź śmierci członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie, w przypadku złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu albo istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
8. Zarząd reprezentuje Fundację i podejmuje wszelkie czynności prawne w jej imieniu.
9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie.
10. Prezes Zarządu może upoważnić jedną osobę spośród członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu.
11. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, w tym w szczególności:
11.1 reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością,
11.2 sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
11.3 tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
11.4 przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
11.5 ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji,
11.6 podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek i fundacji,
11.7 ustanawianie i przyznawanie tytułów i odznak honorowych Fundacji,
11.8 ustalanie wszelkich aktów wewnętrznych, regulujących organizację i zasady
działania Fundacji, z wyłączeniem zasad działania Rady Fundacji oraz Rady
Nadzorczej.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.


§ 18
Rada Nadzorcza


1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powołanych na okres trzech lat, przy czym kadencja Rady Nadzorczej upływa w dniu złożenia Radzie Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w okresie kadencji w każdym czasie w przypadku: nie wykonywania obowiązków lub utraty zaufania, niezbędnej do wykonywania funkcji, lub skazania za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia przez siebie funkcji członka Rady Nadzorczej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Rada Nadzorcza kontroluje działalność Zarządu Fundacji oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Fundacji pod względem zgodności ze statutem, legalności, celowości i gospodarności.
7. Rada Nadzorcza ocenia roczne sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe oraz przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
8. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa lub statutu Rada Nadzorcza może zwołać Radę Fundacji w celu odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu.


§ 19
Wyróżnienia i medale honorowe, tytuły honorowe


1. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i medale honorowe, a także przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji jednorazowej darowizny lub dotacji w wysokości, co najmniej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) lub w przypadku osób zagranicznych EUR 1.000 (słownie: jeden tysiąc EURO) lub równowartość tej kwoty w innej walucie – otrzymują honorowy tytuł Sponsora Fundacji Harcerek.
3. Tytuł Sponsora Fundacji Harcerek może otrzymać także osoba fizyczna za szczególne dla działania Fundacji zasługi w zakresie wspomagania realizacji celów Fundacji.
4. Tytuł Sponsora Fundacji Harcerek ma charakter osobisty.
5. Tytuł Sponsora Fundacji Harcerek nadaje Rada Fundacji na wspólnym posiedzeniu z Zarządem Fundacji raz w roku 22 lutego.


§ 20
Połączenie


1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
2. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na zgodny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej jednogłośnie, przy obecności co najmniej czterech członków Rady Fundacji.


§ 21
Likwidacja


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na zgodny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej w drodze jednomyślnej uchwały, w której wskazuje także likwidatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, zostanie przeznaczony na cele określone w uchwale o likwidacji.


§ 22
Składanie sprawozdań


Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


§ 23
Wejście w życie


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundatorka:
Wanda Czarnota _________________________

 


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.