top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedzający

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.


Nie uświadamiamy sobie dostatecznie, jak wielu ludzi przeszedłszy przez harcerstwo, nie tylko wniosło jego ducha w polskie życie, lecz także stanąwszy na odpowiednich stanowiskach, w myśl intencji harcerskich, życiem kieruje.

(Jadwiga Falkowska 1935)


 

INFORMACJA O WYNIKACH SONDAŻU
"JAKA JEST DZISIEJSZA HARCERKA"
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJĘ HARCEREK
Z OKAZJI DNIA HARCERKI W 2006 ROKU

Respondentami badania sondażowego były przypadkowe osoby obojga płci i w różnym wieku, związane z harcerstwem i cywilne. Ankietę rozesłano drogą organizacyjną (w ZHP i ZHR) oraz przeprowadzano wśród przypadkowych osób, np. w pociągu, na ulicy we wrześniu br. Zebrano 330 ankiet, z czego 20 wadliwie wypełnionych odrzucono (brak informacji o osobie wypełniającej - płeć, wiek, H, C; albo za dużo wybranych odpowiedzi).
Nie jest to próba statystycznie reprezentatywna. Przedstawiane wnioski pochodzą z analizy 616 podkreślonych odpowiedzi (308 ankiet, w każdej po dwa wybory). Liczymy, że wzbudzą one zainteresowanie i wywołają szerszą dyskusję o tym, jaka jest dzisiejsza harcerka i czy ten wizerunek chcemy nadal promować.
Respondenci odpowiadali na pytanie:

Które z określeń najtrafniej charakteryzuje harcerkę?

 1. dziewczyna w mundurze
 2. prawdomówna, odważna
 3. szukająca przygód, towarzyska
 4. zaradna życiowo, samodzielna
 5. naiwna, nieżyciowa
 6. chętnie pomagająca innym
 7. stale doskonaląca się
 8. wolontariuszka
 9. zasadnicza, odpowiedzialna
 10. organizująca czas innym
 11. beztroska, nie przejmująca się
 12. nie wiem
 13. inne wypowiedzi

Respondenci sklasyfikowani zostali w cztery grupy badawcze, z których każda miała cztery kategorie wiekowe:

 • 4 grupy badawcze

2 grupy kobiet: harcerki/instruktorki i cywile,
2 grupy mężczyzn: harcerze/instruktorzy i cywile

 • 4 kategorie wiekowe - do 20 lat, 20-30; 30-40; pow. 40 lat
 • trzy czwarte respondentów stanowiły kobiety, wśród nich dwie trzecie to H - instruktorki
kobietywiek
ilość odp.
do 2020-3030-40pow. 40% wszystkich respondentów
razem 227 34 75 54 64 74%
H instruktorki 142 21 55 27 39 46%
Cywilne 85 13 20 27 25 28%
 • Jedna czwarta respondentów mężczyzn to H - instruktorzy
mężczyźniwiek
ilość odp.
do 2020-3030-40pow. 40% wszystkich respondentów
razem 81 10 23 24 24 26%
H instruktorzy 16 - 3 5 8 5%
Cywilne 65 10 20 19 16 21%

 

 • Wśród respondentów nie było instruktorów w wieku do 20 lat - pozioma kreska nie oznacza więc braku wyboru, ale nie występowanie tej kategorii.

RANKINGOWE ZESTAWIENIE DOKONANYCH WYBORÓW uszeregowane zostało wg ilości rzeczywistych odpowiedzi w liczbach bezwzględnych, natomiast liczby w tabelach informują, jaki procent respondentów z danej grupy badawczej uznało to określenie za charakteryzujące harcerkę. Wszystkie liczby wpisane w tabelach stanowią procent odpowiedzi wybranych przez respondentów w danym wieku, np.:

 • w tabeli nr 1 - 28% instruktorek w wieku 20-30 lat, ani jeden instruktor w tym wieku i 2% mężczyzn cywilów uważa, że harcerka jest samodzielna i zaradna życiowo.

Tabela 1

Dwie piąte respondentów określa harcerkę, jako osobę zaradną życiowo i samodzielną. Zdecydowanie więcej jest wśród nich kobiet w różnym wieku zarówno instruktorek, jak i cywilnych.

40% określa harcerkę jako samodzielną i zaradną, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
52% instruktorek 28% 28% 23% 23%
25% instruktorów - 0% 36% 0%
30% kobiet cywilów 0% 15% 15% 22%
15% mężczyzn cywilów 0% 2% 13% 19%


Tabela 2

Jedna trzecia respondentów zgadza się z opinią, że harcerka chętnie pomaga innym. Tak myśli więcej mężczyzn niż kobiet, najwięcej instruktorów powyżej 40 lat.

34% uważa, że harcerka chętnie pomaga innym, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
32% instruktorek 7% 15% 17% 21%
62% instruktorów - 6% 0% 43%
30% kobiet cywilów 19% 7% 9% 24%
37% mężczyzn cywilów 0% 25% 21% 19%


Tabela 3

Dla więcej niż jednej czwartej respondentów harcerka to, przede wszystkim, dziewczyna w mundurze. Wśród tak postrzegających najwięcej jest osób cywilnych i instruktorów w wieku pow. 40 lat.

28% widzi w harcerce dziewczynę w mundurze, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
17% instruktorek 7% 8% 7% 10%
44% instruktorów - 4% 0% 31%
40% kobiet cywilów 30% 22% 18% 16%
35% mężczyzn cywilów 30% 7% 18% 22%


Tabela 4

Jedna piąta respondentów uważa, że harcerka jest prawdomówna i odważna, największą grupę wśród tak myślących stanowią mężczyźni cywile do 20 lat.

23% sądzi, że harcerka jest prawdomówna i odważna, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
20% instruktorek 14% 12% 17% 0%
18% instruktorów - 0% 0% 18%
25% kobiet cywilów 23% 7% 11% 14%
28% mężczyzn cywilów 40% 15% 10% 0%


Tabela 5

Jedna piąta respondentów myśli, że harcerka jest osobą poszukującą przygód i towarzyską. Najwięcej tak myślących jest wśród instruktorów w wieku 30-40 lat i wśród kobiet cywilów w wieku 20-30 lat.

20 % myśli, że harcerka jest towarzyska i poszukuje przygód, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
24% instruktorek 16% 8% 7% 18%
25% instruktorów - 0% 27% 6%
19% kobiet cywilów 15% 22% 5% 0%
12% mężczyzn cywilów 10% 5% 10% 0%


Tabela 6

Jedna siódma respondentów nazywa harcerkę odpowiedzialną i zasadniczą. Takie zdanie mają mężczyźni cywile w każdej kategorii wiekowej (choć najwięcej najmłodszych) oraz co siódma instruktorka w wieku 30-40 lat.

15 % nazywa harcerkę osobą zasadniczą i odpowiedzialną, w tym:do 2020-3030-40pow.40
24% instruktorek 9% 4,5% 15% 9%
0% instruktorów - 0% 0% 0%
9% kobiet cywilów 0% 5% 3% 8%
30% mężczyzn cywilów 15% 10% 13% 9%


Tabela 7

Jedna siódma respondentów (zaledwie) dostrzega, że harcerka jest wolontariuszką. Wśród nich najwięcej jest instruktorów w wieku 30-40 lat.

15 % (tylko?!) dostrzega w harcerce wolontariuszkę, w tym:do 2020-3030-40pow.40
10% instruktorek 9% 4,5% 0% 6%
25% instruktorów - 0% 23% 0%
16% kobiet cywilów 0% 7% 11% 10%
15% mężczyzn cywilów 5% 7% 5% 12%


Tabela 8

Jedna ósma respondentów (w zdecydowanej większości instruktorki) zauważa, że harcerka stale się doskonali. Nie widzi tego żaden z instruktorów wypełniających ankietę i niewielu cywilów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn).

13% zauważa, że harcerka stale się doskonali, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
34% instruktorek 7% 14% 13% 10%
0% instruktorów - 0% 0% 0%
2% kobiet cywilów 0% 0% 2% 0%
6% mężczyzn cywilów 0% 2% 0% 9%


Tabela 9

Jedna dziesiąta respondentów (najwięcej kobiet cywilów w każdym wieku) twierdzi, że harcerka organizuje czas innym.

9 % zauważa, że harcerka organizuje czas innym, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
5% instruktorek 2% 4,5% 0% 1%
0% instruktorów - 0% 0% 0%
19% kobiet cywilów 15% 7% 11% 6%
7% mężczyzn cywilów 0% 2% 2% 9%


Tabela 10

Jedna na siedemdziesiąt siedem osób wypełniających ankietę uważa, że harcerka jest beztroska i nie przejmująca się lub nazywa ją naiwną i nieżyciową. Myślą tak tylko osoby cywilne.

1% uważa, że harcerka jest beztroska, nie przejmująca się, naiwna, nieżyciowa, w tym:do 2020-3030-40pow. 40
0% instruktorek 0% 0% 0% 0%
0% instruktorów - 0% 0% 0%
4% kobiet cywilów 0% 2% 2% 0%
4% mężczyzn cywilów 0% 2% 2% 0%


Określenia - "beztroska, nie przejmująca się" i "naiwna, nieżyciowa" występowały w ankiecie jako dwie oddzielne możliwości wyboru. Na 308 respondentów tylko 8 osób cywilnych uznało harcerkę za beztroską i nie przejmująca się. Tyle samo osób nazwało ją naiwną i nieżyciową. Ponieważ ilość tych odpowiedzi jest znikoma i identyczna dla obu kategorii określających podobne cechy w opisie umieszczamy je jako jedną wybraną możliwość.

Tabela 11

Wśród 616 wypowiedzi były tylko 3 inne, co stanowi 0,5%. Może to świadczyć o wyczerpującej kafeterii określeń lub braku zainteresowania respondentów w uzupełnianiu własnymi przemyśleniami listy przygotowanej w ankiecie. Wszystkie trzy wypowiedzi mówiły o postrzeganiu harcerki, jako osoby radosnej i wnoszącej radość w życie społeczne.

Tabela 12

Odpowiedzi gości spotkania - 34 dawnych harcerek w wieku pow. 60 lat (zebrane przed warsztatami)

Harcerka jest:Ilość wyborów%wyborów
zaradna życiowo, samodzielna 21 31
chętnie pomagająca innym 17 25
stale doskonaląca się 12 18,2
prawdomówna, odważna 11 16
zasadnicza, odpowiedzialna 4 5,8
szukająca przygód, towarzyska 3 4
Razem wyborów 68 100%


Jak widać pierwsze dwie pozycje w rankingu określeń są takie same, jak w ankiecie przeprowadzanej w miejscach publicznych przed Dniem Harcerki. Poza tym dawne harcerki zdecydowanie częściej wybierały: "stale doskonaląca się" oraz "prawdomówna i odważna". Inne określenia - "organizująca czas innym, dziewczyna w mundurze, wolontariuszka, naiwna, nieżyciowa, beztroska i nie przejmująca się" - przez tę grupę respondentek zostały odrzucone, jako nie odpowiadające charakterystyce harcerki.


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.