top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedzający

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.


Zdać sobie sprawę ze swojego usytuowania
to dopiero połowa sukcesu,
reszta zależy od tego, jak je wykorzystasz.

(Fraise)


 

STATUT FUNDACJI HARCEREK
(tekst jednolity na dzień 18 lutego 2011 r.)


§ 1
Ustanowienie Fundacji


1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Harcerek”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Wandę Czarnotę, zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 31 marca 2004 roku przez Alinę Cytryńską – notariusza w Warszawie, za numerem repertorium aktu notarialnego Rep. A Nr 1069 / 2004.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. numer 46 z 1991 roku, poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. numer 96 z 2003 roku, poz. 873 i 874) oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2
Status prawny


Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3
Siedziba


Siedzibą Fundacji jest Warszawa.


§ 4
Pieczęć Fundacji


Fundacja posługuje się pieczęcią okrągłą z nazwą Fundacji i znakiem graficznym w kształcie kwiatu róży.


§ 5
Zakres miejscowy działalności


Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; może prowadzić działalność za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.


§ 6
Oddziały


Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki i biura oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.


§ 7
Organizacja pożytku publicznego


1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i działalność odpłatną pożytku publicznego.
3. Prowadzona przez Fundację działalność odpłatna i nieodpłatna jest wyodrębniona rachunkowo dla celów określenia wysokości przychodów, kosztów i wyników, zgodnie z art. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z przepisami o rachunkowości.


§ 8
Działalność gospodarcza


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 9
Cele Fundacji


Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz społeczności lokalnych przez:
1. działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego dziewcząt i kobiet,
2. upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i wychowawców metody skautowej oraz specyficznych form działania harcerstwa żeńskiego,
3. upowszechnianie wiedzy o odmienności potrzeb rozwojowych dziewcząt,
4. podtrzymywanie i upowszechnianie harcerskiego systemu wartości oraz tradycji skautowego ruchu żeńskiego,
5. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz utrzymywanie więzi międzypokoleniowej harcerek;
6. wspomaganie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych harcerek – wolontariuszek,
7. promowanie i organizowanie wolontariatu dziewcząt i kobiet.


§ 10
Realizacja celów Fundacji


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
2. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla osób fizycznych i prawnych, w tym szczególnie dla młodych nauczycielek i wychowawczyń zainteresowanych stosowaniem metody skautowej w edukacji,
3. inicjowanie i wspieranie działań organizacji i środowisk harcerskich uwzględniających odrębne potrzeby i formy działania dziewcząt,
4. organizowanie i prowadzenie kształcenia wolontariuszek – harcerek i instruktorek,
5. organizowanie i wspieranie badań na rzecz poznawania potrzeb rozwojowych i oczekiwań dziewcząt i młodych kobiet,
6. prowadzenie edukacji do równego partnerstwa, upowszechnianie praw dziewcząt i młodych kobiet oraz działanie na rzecz ochrony praw kobiet,
7. promowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy kondycji zdrowotnej dziewcząt i młodych kobiet,
8. upowszechnianie przechowywanych, przez dawne instruktorki i ich wychowanki, tradycji, zwyczajów i doświadczeń ruchu żeńskiego,
9. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów programowych, metodycznych i szkoleniowych,
10. podejmowanie działań na rzecz uwzględniania w systemie edukacji i w kształceniu nauczycieli zagadnień wychowania do równego partnerstwa,
11. wspieranie współpracy harcerek z europejskimi organizacjami skautek a także promowanie wymiany myśli i doświadczeń z organizacjami zrzeszonymi w WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Skautek),
12. tłumaczenie oraz rozpowszechnianie materiałów programowych i metodycznych wspomagających działalność i formy pracy harcerstwa żeńskiego, opracowywanych przez WAGGGS i europejskie organizacje skautek,
13. wspieranie kształcenia kadry w organizacjach harcerskich oraz innych organizacjach pozarządowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
14. organizowanie i prowadzenie form wypoczynku letniego i zimowego dla dziewcząt,
15. badanie i analizy potrzeb rozwojowych dziewcząt i młodych kobiet,
16. prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej, wspomagającej cele i zadania Fundacji,
17. fundowanie stypendiów i nagród dla dziewcząt i młodych kobiet – wolontariuszek i harcerek,
18. nieodpłatne prowadzenie szkoleń instruktorek harcerskich i wolontariuszek oraz finansowanie szkoleń instruktorek harcerskich,
19. organizowanie i prowadzenie wolontariatu dziewcząt i kobiet,
20. inicjowanie, organizowanie i wspieranie spotkań, zlotów, kursów, konferencji oraz innych form współpracy ogólnopolskiej i międzynarodowej,
21. wspieranie organizacji kobiecych w ich działaniach zbieżnych z celami Fundacji,
22. wspieranie organizacji harcerskich w ich współdziałaniu z jednostkami terytorialnymi oświaty i służby zdrowia, a także samorządem i organizacjami pozarządowymi,
23. wspieranie przedsięwzięć lokalnych i środowiskowych, zbieżnych z celami Fundacji.

§ 11
Wspieranie działalności


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.


§ 12
Majątek Fundacji


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), zgromadzony w gotówce i wniesiony w całości przez Fundatorkę.


§ 13
Dochody Fundacji


1. Dochody Fundacji stanowią:
1.1 darowizny krajowe i zagraniczne,
1.2 wpłaty 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,
1.3 spadki i zapisy,
1.4 środki pieniężne i darowizny rzeczowe, pochodzące ze zbiórek publicznych,
1.5 wynagrodzenia, pobierane za działalność odpłatną pożytku publicznego,
1.6 dochody z rachunków i lokat bankowych, obligacji i bonów skarbowych, obligacji jednostek samorządu terytorialnego, papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
1.7 dochody z majątku ruchomego i nieruchomości oraz autorskich praw majątkowych,
1.8 dotacje ze środków publicznych,
1.9 dotacje ze środków funduszy celowych, udzielanych przez instytucje zagraniczne i międzynarodowe.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 14
Wykorzystanie majątku Fundacji


1. Majątek Fundacji oraz jego składniki:
1.1 nie mogą być wykorzystywane na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Fundacji, członków organów Fundacji i jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),
1.2 nie mogą być przekazywane na rzecz osób wymienionych w pkt 1.1 powyżej na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie mogą być tym osobom przekazywane bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
1.3 nie mogą być wykorzystywane na rzecz osób, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
2. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt. 1.1. powyżej, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub jej pracownicy lub osoby bliskie. 

§ 15
Obrót nieruchomościami


Nabycie i zbycie nieruchomości oraz obciążenie jej na rzecz osób trzecich wymaga zgody Rady Nadzorczej.


§ 16
Rada Fundacji


1. Rada Fundacji działa w liczbie czterech lub pięciu osób, powoływanych na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. Pierwszy skład Rady Fundacji powołany jest przez Fundatorkę.
2. Rada Fundacji powołuje i odwołuje swoich członków, z zastrzeżeniem pkt 1 zdanie drugie. Powołanie odbywa się na zasadzie kooptacji na czas określony nie dłuższy niż 5 lat w miejsce osoby, której upłynął okres powołania lub która została odwołana lub która ustąpiła ze składu Rady Fundacji.
3. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia przez siebie funkcji członka Rady Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.).
6. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz określa zasady ich wynagradzania i korzystania przez nich z majątku Fundacji w zakresie, jaki wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
7. Rada Fundacji uchwala kierunki działania i główne zadania Fundacji, zasady działania Rady Nadzorczej, przyjmuje sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, udziela absolutorium członkom tych organów.
8. Rada Fundacji ustala wykładnię postanowień statutu; w razie konieczności, wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub żądania władz nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego lub sądu – uchwala zmiany statutu Fundacji, z wyłączeniem istotnych zmian celu Fundacji.
9. Rada Fundacji na zgodny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.
10. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy udziale co najmniej trzech członków.
11. Uchwały Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji Fundacji, powołania nowego członka Rady Fundacji, powołania i odwołania członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, przy obecności co najmniej czterech członków Rady Fundacji.


§ 17
Zarząd Fundacji


1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, powołanych na czas nieokreślony przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
3. Prezes Zarządu jest powoływany przez Fundatorkę spośród członków Zarządu na czas nieoznaczony.
4. Fundatorka pełni funkcje prezesa Zarządu, jeśli jest w składzie Zarządu.
5. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, bądź śmierci członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie, w przypadku złożenia rezygnacji, nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu albo istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
8. Zarząd reprezentuje Fundację i podejmuje wszelkie czynności prawne w jej imieniu.
9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie.
10. Prezes Zarządu może upoważnić jedną osobę spośród członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu.
11. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, w tym w szczególności:
11.1 reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością,
11.2 sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
11.3 tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
11.4 przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
11.5 ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji,
11.6 podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek i fundacji,
11.7 ustanawianie i przyznawanie tytułów i odznak honorowych Fundacji,
11.8 ustalanie wszelkich aktów wewnętrznych, regulujących organizację i zasady
działania Fundacji, z wyłączeniem zasad działania Rady Fundacji oraz Rady
Nadzorczej.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.


§ 18
Rada Nadzorcza


1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powołanych na okres trzech lat, przy czym kadencja Rady Nadzorczej upływa w dniu złożenia Radzie Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w okresie kadencji w każdym czasie w przypadku: nie wykonywania obowiązków lub utraty zaufania, niezbędnej do wykonywania funkcji, lub skazania za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia przez siebie funkcji członka Rady Nadzorczej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Rada Nadzorcza kontroluje działalność Zarządu Fundacji oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Fundacji pod względem zgodności ze statutem, legalności, celowości i gospodarności.
7. Rada Nadzorcza ocenia roczne sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe oraz przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
8. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa lub statutu Rada Nadzorcza może zwołać Radę Fundacji w celu odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu.


§ 19
Wyróżnienia i medale honorowe, tytuły honorowe


1. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i medale honorowe, a także przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji jednorazowej darowizny lub dotacji w wysokości, co najmniej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) lub w przypadku osób zagranicznych EUR 1.000 (słownie: jeden tysiąc EURO) lub równowartość tej kwoty w innej walucie – otrzymują honorowy tytuł Sponsora Fundacji Harcerek.
3. Tytuł Sponsora Fundacji Harcerek może otrzymać także osoba fizyczna za szczególne dla działania Fundacji zasługi w zakresie wspomagania realizacji celów Fundacji.
4. Tytuł Sponsora Fundacji Harcerek ma charakter osobisty.
5. Tytuł Sponsora Fundacji Harcerek nadaje Rada Fundacji na wspólnym posiedzeniu z Zarządem Fundacji raz w roku 22 lutego.


§ 20
Połączenie


1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
2. Uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na zgodny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej jednogłośnie, przy obecności co najmniej czterech członków Rady Fundacji.


§ 21
Likwidacja


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na zgodny wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej w drodze jednomyślnej uchwały, w której wskazuje także likwidatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, zostanie przeznaczony na cele określone w uchwale o likwidacji.


§ 22
Składanie sprawozdań


Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


§ 23
Wejście w życie


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundatorka:
Wanda Czarnota _________________________

 


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.