top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedzający

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.


Kobiety mierzą swe osiągnięcia nie zgromadzonym bogactwem,
lecz zgromadzoną wokół siebie miłością.

(Linda MacFarlane)


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI HARCEREK W ROKU 2006

Fundację Harcerek ustanowiono aktem notarialnym (Repertorium A Nr 1069/2004) podpisanym 31 marca 2004 r. przez fundatorkę Wandę Czarnotę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Solidarności 82 a/ lok. 28.

Fundacja Harcerek została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000208222, w dniu 24 maja 2004 r.

WŁADZE FUNDACJI HARCEREK

ZARZĄD FUNDACJI w pierwszej połowie roku 2006 pracował w składzie: Wanda Czarnota, Beata Mikołajewska, Aleksandra Wojewoda. W kwietniu z pracy w Zarządzie zrezygnowała Aleksandra Wojewoda. 9 czerwca 2006 w skład Zarządu powołano Olgę Sztejnert.

RADA FUNDACJI w pierwszej połowie roku pracowała w składzie: Dorota Lichnerowicz, Katarzyna Sawiak, Maria Wałęza, Ewa Witkowska. 9 czerwca 2006 dokooptowano do jej składu Izabellę Kurowską-Brandenburską.

RADA NADZORCZA pracowała w składzie: Iwona Kaja, Maria Laszuk, Teresa Tarkowska-Dudek.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI HARCEREK W ROKU 2006

W roku sprawozdawczym 2006 odbyły się cztery zebrania Rady Fundacji i sześć zebrań Zarządu, przy czym trzy z nich były wspólne dla wszystkich władz Fundacji. W zebraniach 22.02; 1.10; 29.12 brały udział Rada Fundacji, Zarząd i Rada Nadzorcza.
Poza zebraniami władz kilkanaście razy w roku 2006, odbyły się spotkania robocze zespołów przygotowujących warsztaty Forum oraz materiały do strony internetowej, w których uczestniczyły ekspertki i wolontariuszki stale współpracujące z Fundacją. Spotkania robocze miały miejsce: w styczniu - trzy, w lutym - dwa, w marcu - dwa, we wrześniu - trzy, w październiku - jedno, w listopadzie - dwa.

Przez cały rok prowadzona była strona internetowa Fundacji, gdzie umieszczano:

 • bieżące informacje o podejmowanych działaniach oraz sprawozdania z przebiegu spotkań Stałego Forum Dyskusyjnego,
 • bieżące informacje o działaniach podejmowanych przez Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (w języku polskim),
 • recenzje ciekawych książek przygotowane przez czytelniczki,
 • przetłumaczone z języka angielskiego materiały programowe przydatne w pracy wychowawczej z dziewczętami i młodymi kobietami, do wykorzystania przez organizacje harcerskie i szkoły ponadpodstawowe.

2 stycznia prezes Fundacji wydała zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont.

W styczniu przygotowywano spotkanie międzypokoleniowe instruktorek i przyjaciółek z okazji Dnia Myśli oraz, wspólnie z zaangażowanymi w tym celu ekspertkami, warsztaty Stałego Forum Dyskusyjnego.
W styczniu zmieniono serwer, na którym umieszczona jest strona internetowa Fundacji.

11 lutego, z okazji Dnia Myśli - święta pamięci obchodzonego przez skautki całego świata, Fundacja zorganizowała międzypokoleniowe spotkanie na które przybyło 51 instruktorek harcerskich w różnym wieku i ich przyjaciółek spoza organizacji. Spotkanie poprzedzone zostało warsztatami pt: "Archetypy, stereotypy - a my kobiety XXI wieku - kim jesteśmy?" Fundacja Harcerek tymi warsztatami otworzyła Stałe Forum Dyskusyjne.

22 lutego w Dniu Myśli (World Thinking Day) odbyło się wspólne zebranie Rady Fundacji, Zarządu i Rady Nadzorczej, na którym:

pozytywnie oceniono przebieg pierwszego spotkania Stałego Forum Dyskusyjnego,
przyjęto sprawozdanie z działalności za rok 2006,
zdecydowano o nie przyznawaniu tytułu sponsora roku ze względu na brak kandydatów spełniających warunki.
W marcu opracowano i umieszczono na stronie internetowej Fundacji materiały z warsztatów Stałego Forum Dyskusyjnego.

27 marca Fundacja zorganizowała wieczór autorski z udziałem historyka - Pani Profesor Marii Boguckiej, na temat napisanej przez nią książki Gorsza płeć. Przed spotkaniem na stronie internetowej została umieszczona recenzja tej lektury.

W kwietniu opracowano i złożono do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wniosek o przyznanie dotacji na zadanie z trzeciego obszaru Rządowego Programu FIO.

18 kwietnia na zebraniu Zarządu:

 • rozpatrzono wniosek Aleksandry Wojewody dotyczący jej rezygnacji z pracy w Zarządzie,
 • dokonano zmiany webmastera powołując na to stanowisko mgr Barbarę Pierzchałę,
 • przedstawiono propozycje nowych kandydatek na funkcję w Zarządzie i w Radzie
 • dyskutowano o sposobach motywowania sponsorów do odpisu 1 procenta,
 • podjęto decyzje o przygotowaniu listy lektur związanych tematycznie ze Stałym Forum Dyskusyjnym,
 • wysłuchano relacji o przebiegu dwóch konferencji (Czego pragną kobiety i Moje konsumenckie ABC), w których uczestniczyły przedstawicielki Fundacji

9 czerwca na posiedzeniu Rady Fundacji podjęto uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu oraz powołania członka Rady i członka Zarządu:

 • Uchwałę nr 10/2006 Rady Fundacji o odwołaniu Aleksandry Wojewody z funkcji członka Zarządu
 • Uchwałę nr 11/2006 Rady Fundacji o powołaniu Olgi Sztejnert na funkcję członka Zarządu
 • Uchwałę nr 12/2006 Rady Fundacji o powołaniu Izabelli Kurowskiej-Brandenburskiej na funkcję członka Rady.

8 lipca odbyło się zebranie Zarządu z udziałem "matek założycielek" Fundacji, na którym:

 • analizowano przyczyny odrzucenia wniosku złożonego do FIO,
 • wysłuchano informacji ekspertki o przygotowywanym przez rząd Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dyskutowano możliwości zaangażowania się Fundacji w realizację zadań wynikających z tego programu i ustalono wstępne kroki przygotowania się do ich podjęcia,
 • podjęto strategiczną decyzję o ofensywnym występowaniu z ofertą współpracy do organizacji harcerskich realizujących projekty, kompatybilne z naszymi działaniami,
 • ustalono zestaw tematów (wybranych z programu Stałego Forum Dyskusyjnego) do podjęcia w pierwszej kolejności.

We wrześniu opracowano ankietę dotyczącą wizerunku współczesnej harcerki. Respondentami były osoby obojga płci i w różnym wieku, związane z harcerstwem i nie znające organizacji. Ankietę przeprowadzały w całej Polsce dwie organizacje harcerskie, ZHP i OH ZHR, w ramach przygotowań do Światowego Dnia Polskiej Harcerki. Wyniki sondażu (616 odpowiedzi) stały się podstawą do dyskusji w prasie harcerskiej na temat roli harcerki w dzisiejszej rzeczywistości oraz społecznego postrzegania wolontariuszek. Ponadto Fundacja wykorzystała je przygotowując warsztaty, które przeprowadzono 1 października na międzypokoleniowym spotkaniu przedwojennych i współczesnych harcerek w Domu Stowarzyszenia Polonia.

1 października odbyło się wspólne zebranie Rady i Zarządu, podczas którego:

 • pozytywnie oceniono przebieg spotkania i warsztatów prowadzonych przez Fundację,
 • zdecydowano o opublikowaniu na stronie internetowej opracowania jakościowego wyników przeprowadzonej ankiety.
 • wysłuchano informacji o spotkaniu Kręgu Anonimowych Harcerek, na którym prezes Zarządu przedstawiła działalność Fundacji.

W listopadzie przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z FUNDUSZU DLA KOBIET w ramach II konkursu organizowanego przez OŚKA.

6 listopada odbyło się zebranie Zarządu na którym opracowano treść listu do liderek harcerskich działających w gminach objętych Programem Wspierania Obszarów Wiejskich. Fundacja zamierza włączyć się aktywnie do realizacji tego programu, jak tylko znajdzie się on na etapie praktycznego wdrażania.

8 listopada Fundacji zorganizowała dla 16 młodych kobiet wspólne wyjście do Teatru Syrena na sztukę Stalowe magnolie. Obejrzany spektakl był podstawą do przeprowadzenia dyskusji o rolach życiowych kobiet uwarunkowanych miejscem zamieszkania.

29 grudnia odbyło się zebranie władz Fundacji podsumowujące miniony rok oraz planujące II spotkanie Stałego Forum Dyskusyjnego w lutym 2007 roku.

Przez cały rok 2006 władze Fundacji, lub w ich imieniu wolontariuszki ściśle współpracujące z FH, uczestniczyły w szkoleniach i konferencjach. Były to:

 1. Cykl czterech spotkań szkoleniowych ze specjalistami ds. NGO zorganizowanych przez BORIS (wrzesień, październik, listopad, grudzień) .
 2. Konferencja Czego pragną kobiety zorganizowana przez Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej - w kwietniu.
 3. Konferencje naukowe zorganizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczynające i kończące kampanię edukacyjną adresowaną do młodzieży Moje konsumenckie ABC - w marcu i we wrześniu.
 4. Międzynarodowy Festiwal Edukacyjny otwierający Kampanię na rzecz uczenia się zorganizowany przez CODN przy współudziale ekspertów z krajów europejskich w dniach 8-10 czerwca.
 5. Uczestnictwo w badaniach na temat liderów trzeciego sektora, które prowadzone były w listopadzie przez Biuro Badań Społecznych i Instytut Studiów Społecznych UW.
 6. Otwarte spotkanie Międzywydziałowego Koła Naukowego Gender UW nt. Kobiety w nowej rzeczywistości politycznej - w październiku.
 7. Konferencja Jesteście naszą wielką szansą zorganizowana przez IPN - w listopadzie
 8. Seminarium Wspólna odpowiedzialność wspólne działanie organizowane przez Forum Dialogu Społecznego przy Urzędzie m.st. Warszawy - w grudniu.

Warszawa, 3 luty 2007 r.

Zarząd Fundacji Harcerek


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.