top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedzający

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

 


Kobiety mierzą swe osiągnięcia nie zgromadzonym bogactwem, 
lecz zgromadzoną wokół siebie miłością.

(Linda MacFarlane)


 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji Harcerek w roku 2006.

Misją Fundacji Harcerek jest działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego dziewcząt i kobiet. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o odmienności potrzeb rozwojowych dziewcząt i możliwościach ich realizacji, promowaniem wśród młodzieży i wychowawców metody skautowej, harcerskiego systemu wartości oraz tradycji ruchu żeńskiego. Fundacja buduje więź międzypokoleniową harcerek, podtrzymuje tradycje narodowe i kulturowe związane z ruchem harcerskim. Adresatem działań Fundacji Harcerek są dziewczęta i kobiety - wolontariuszki, których system wartości jest zgodny lub zbliżony do harcerskiego.

Fundacja Harcerek działa na zasadzie pełnego wolontariatu zarówno władz Fundacji, jak i wszystkich współpracujących z nią osób. W roku sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie korzystała z żadnych funduszy specjalnych. Nie podjęto też płatnych zadań zleconych. Fundacja składała wniosek do FIO o dotację i został on odrzucony z przyczyn formalnych oraz wniosek do OŚKA, który nie został rozpatrzony z braku środków. Fundusz, jakim Fundacja dysponuje pochodzi z darowizn. W tym roku nie zaistniała sytuacja do przyznania Honorowego Tytułu Sponsora. Na podstawie ustawowego odpisu 1 procenta w 2006 roku zebrano 3445,30 złotych (trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć). Zarząd postanowił nie używać ich na bieżące potrzeby. Wysokość tej kwoty uniemożliwiła podjęcie jakichś ofensywnych zadań statutowych (np. szkolenie, wydawnictwa), dlatego pozostawiono ją jako rezerwę na następny rok. Posiedzenia Rady i Zarządu odbywały się na koszt osobisty. Ze środków prywatnych członkiń władz opłacano też organizację Forum, (materiały dla uczestniczek i poczęstunek). Ponadto, członkinie władz, ufundowały licealistce z Pragi Północ (półsierota, ojciec bezrobotny) udział w wakacyjnym kursie językowym na terenie Anglii. Za sukces roku 2006 władze Fundacji uznają zorganizowanie Stałego Forum Dyskusyjnego w którego spotkaniach każdorazowo uczestniczyło kilkadziesiąt kobiet. Odbyły się dwa spotkania warsztatowe w lutym i w październiku oraz wieczór autorski w marcu. Do październikowych warsztatów Fundacja przygotowała i przeprowadziła sondaż ankietowy na temat wizerunku współczesnej harcerki. Opracowane wyniki ankiety oraz inne materiały prezentujące wyniki pracy Forum znajdują się na stronie www.harcerki.org.pl Na stronie umieszczane są też recenzje ciekawych lektur, tłumaczone z angielskiego materiały WAGGGS oraz bieżące informacje.

W przyszłym roku Fundacja zamierza włączyć się w Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich i organizować szkolenia dla kobiet z gmin objętych tym programem.

Warszawa, 22 luty 2007 r.

Zarząd Fundacji Harcerek


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.